Pályázati Felhívás – Kutatási Projektek Támogatása beadási határidő: 2018 szeptember 30

0

A Magyar Fogorvosok Egyesülete és az NSK második alkalommal hirdeti meg kutatási projekteket finanszírozó pályázatát. Tagjaink pályázatukat szeptember 30-ig adhatják be, melyek közül négy projektet jutalmazunk pénzdíjjal.

 

 

 

 

A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 30. Az elbírálás és szerződéskötés 4 héten belül történik meg. Az elbírálást az MFE elnöksége, tudományos szekciója és az NSK delegáltjai végzik.
Beadási módja: e-mailben a következő e-mailcímekre: info@mfe-hda.hu és ivanics@nsk-europe.de

Pályázati feltételek
Pályázók köre
Pályázatot adhat le minden MFE tag, aki doktori iskolában folytat tanulmányokat, illetve Phd fokozatát az elmúlt 5 évben szerezte.

A nyertesek vállalják, hogy a lent nevesített területeken elért eredményeiket a 2019-2020. évi konferencia szezonban egy nemzetközi eseményen legalább poszter prezentáció formájában publikálják, valamint azzal kapcsolatosan egy publikációt megjelentetnek a Fogorvosi Szemlében is.
A nyertesek vállalják, hogy absztraktjaikat feltöltik a konferencia felhívásban szereplő határidő lejárta előtt.

Kiemelt támogatási területek
• Biofilm kontroll és parodontális terápia NSK Varios Combi Pro eszközzel vagy NSK Perio Mate vagy Prophy Mate készülékkel. (Választhatóak az alábbi linken található készülékek: http://www.nskdental.com/products/oral-hygiene/)
• Piezoelektromos sebészet VarioSurg 3 eszközzel. (Választhatóak az alábbi linken található készülékek: http://www.nskdental.com/products/surgical/)

Klinikai felhasználási területek:
Dentoalveoláris sebészet
Sinus lift
Bone grafting
Extractio
Retrograd endodoncia
Dentális implantáció
Parodontális terápia
A pályázó a biofilm kontroll illetve piezo-elektromos sebészet területén rövid kutatási tervet nyújt be, amelyet tudományos bírálóbizottság véleményez.

A pályázat nyelve angol.

A pályázatnak tartalmaznia kell
• pályázó neve, életkora, e-mail címe, kutatóhely címe
• egy oldalas önéletrajz
• publikációs lista (MTMT)
• maximum egy oldalas kutatási terv (elemei: rövid bevezető, kutatási célok meghatározása, kutatási módszertan, a várt eredmények és azok jelentősége a rendelkezésre álló szakirodalom tükrében, irodalomjegyzék külön oldalon)
• részletes költségterv
• nyilatkozatok:
o az adatok valódiságára
o a feltételek elfogadására vonatkozólag
o a kutatóhely befogadó nyilatkozata
o a támogatott kutatások eredményeinek publikálásakor a köszönetnyilvánításoknak tartalmaznia kell, hogy a kutatás az NSK Europe GmbH támogatásával valósult meg.

A bírálat menete:
A bíráló bizottság a benyújtott pályázatokból egy PhD-hallgatót és három fiatal kutatót részesít díjazásban a pályázat témájától függetlenül.
A bírálat a következő szempontok figyelembevételével történik, a kettős bíráláson maximálisan 50 pont szerezhető mely a következőekből épül fel:
• téma eredetisége, tudományos megalapozottsága (max. 5 pont/bírálati kör, összesen 10 pont)
• vezető kutató (max. 5 pont/bírálati kör, összesen 10 pont)
• résztvevő kutatók, párhuzamos kutatások (max. 5 pont/bírálati kör, összesen 10 pont)
• megvalósíthatóság (max. 5 pont/bírálati kör, összesen 10 pont)
• pénzügyi megvalósíthatóság (max. 5 pont/bírálati kör, összesen 10 pont)

A Támogatás mértéke
1 fő posztgraduális hallgató részére összesen 1.000 EUR
3 fiatal kutató részére személyenként 3.000 EUR

A támogatás felhasználható:
• pályázati célokhoz közvetlenül kötődő fogyóeszközök beszerzésére
• a kutatási eredmények publikációjára, utazási költségekre, a nemzetközi konferenciára, ahol E-Poster prezentációban mutatja meg az eredményeket a nyertes
A pályázati összeg nem fordítható személyi kifizetésekre és infokommunikációs eszközökre!

Az NSK GmbH a kutatási projekthez szervesen kapcsolódó műszereket a kutatási projekt időtartamára ingyenesen biztosítja a nyertes pályázó számára. Az NSK számára rendkívül fontos a hossztávú együttműködés a nyertesekkel.

A pályázat időtartama 1 év

A támogatás forrása az NSK Europe GmbH

További információ: info@mfe-hda.hu, ivanics@nsk-europe.de

Megosztás