MFE Elnökség

A Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöksége az Egyesület 2017. május 12-én tartott tisztújító közgyűlésének  és a 2019. május 10-én tartott közgyűlés határozatainak megfelelően

ELNÖK: Prof. Dr. Nagy Katalin

FŐTITKÁR: Prof. Dr. Fejérdy Pál
FOGORVOSI SZEMLE FŐSZERKESZTŐ: Prof. Dr. Hermann Péter 
KORÁBBI ELŐZŐ ELNÖK: Prof. Dr. Gera István
PÉNZTÁROS: Dr. Borbély Judit

és továbbá az elnökség tagjai

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Prof. Dr. Kivovics Péter
Prof. Dr. Márton Ildikó
Dr. Nagy Ákos
Dr. Pinke Ildikó
Dr. Radnai Márta
Dr. Tóth Zsuzsanna

 

Prof. Dr. Nagy Katalin elnök

tanszékvezető egyetemi tanár: Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Szájsebészeti Tanszék
tanácsadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság
kuratóriumi tag: Tempus Közalapítvány
elnök: Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság
tudományos érdeklődési területek: szájsebészet, orális onkológia, maxillofaciális rehabilitáció, ethiológiai faktorok szerepe a szájüregi daganatok kialakulásában

részletes önéletrajzát itt olvashatják: NK_CV

Prof. Dr. Fejérdy Pál főtitkár

Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1969-ben szerzett – summa cum laude – minősítéssel fogorvosi diplomát. Oklevele megszerzése óta a Fogpótlástani Klinikán dolgozik végigjárva az akadémiai „grádicsokat”, 1989-től egyetemi tanár. 1986 – 1992 dékánhelyettes, majd 1992-től 1998-ig és 2010-től 2013-ig a Fogorvostudományi Kar dékánja.  1999-2010 igazgató a Fogpótlástani Klinikán. 2003-2009 a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettese. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési és Szakképzési Igazgatóság igazgatója (2005-2015). 1971-ben “Fog- és Szájbetegségek”-ből, 2004-ben „Konzerváló fogászat és fogpótlástan”-ból szerzett szakvizsgát. 1970 óta több mint 230 dolgozat, tanulmány könyv és jegyzetrész írásában, elektronikus alkotások létrehozásában vett részt. Szakmapolitikai tevékenysége:   Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tagja, 2017-től főtitkár, Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Szakosztályának elnöke (2002-2008), Fogorvosi Szemle; felelős szerkesztője 2000-től 2005-ig, Fogorvosi Szemle; főszerkesztője 2006-tól, Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium elnöke 2004-ig, 2011-től Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tagozatának elnöke, Tanácsának tagja.  Az Egészségügy Területén Működő Igazságügyi Szakértői Testület Tagja (2011-), az ESZTT tagja (2010-), Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB plénum tag 2014-2018), Magyar Rektori Konferencia Egészségtudományi bizottság tag 2015-), Nemzeti Vizsgabizottság tagja 2010 –től., Orvosképzés; felelős szerkesztője 2005-től- 2009-ig. „ Semmelweis Egyetem” újság Szerkesztő Bizottság elnöke (2014-).
Elismerései:
Körmöczi Zoltán Pályadíj (1981) és (1982), Apáczai Csere János-díj (1998),
Árkövy József Emlékérem és Jutalomdíj (1998), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998),
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2004), Semmelweis Egyetem Arany Pecsétgyűrűje (2010), Semmelweis Díj (2010), Semmelweis Egyetem Pro Universitate díja (2013), Tóth Károly Emlékérem (2013), a Magyar Fogpótlástanért Emlékérem (2013),
Eötvös József- Díj (2015), Professor emeritus (2015)
Az OAB „Orvos-egészségügyi felsőoktatási intézmények szakbizottság”-ának tagjaként részt vett a Debreceni és a Pécsi Orvostudományi Egyetemek akkreditációs folyamatában
ESZTT; Szakmapolitikai és Minőségbiztosítási Bizottság tagja 2005-től
Fog- és szájbetegségek tagozatának elnöke 2011-től
Fog- és szájbetegségek tanácsának tagja 2011-től
ESZTT; Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési Bizottság tagja 2011-től
ESZTT; Egészségügyi Minősítő Bizottság tagja 2010-től
Nemzeti Vizsgabizottság tagja 2010-től
Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület tagja 2011-től
Szerkesztő bizottsági tagság:
Fogorvosi Szemle; felelős szerkesztő 2000-től 2005-ig
Orvosképzés; felelős szerkesztő 2005-től- 2009-ig
Fogorvosi Szemle; főszerkesztő 2006-tól
Magyar Fogorvos; szerkesztő bizottsági tag
Magyar Orvos; szaktanácsadó testületi tag
Dental Hírek; szaktanácsadó 2003-tól

Prof. Dr. Hermann Péter, Fogorvosi Szemle Főszerkesztő

A Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Fog- és Szájbetegségek Tanácsának elnöke, 2019. április 1 óta Fogászati Grémium elnök. A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának alelnöke, 2007-től elnöke. A Semmelweis Egyetem a Fogpótlástani Klinika intézetvezetője, Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testületében a Fogorvostudományi Kar képviselője, tagja a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Tudományos Bizottságnak, a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának. Korábbi pozíciói között volt a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának dékánhelyettesi, majd dékáni kinevezése, a Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért elnöksége. Az MFE Fogpótlástani Társaság vezetőségi tagja.
M.Sc. fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi Szakmenedzser Posztgraduális programjában.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata lapjának a Magyar Fogorvosnak szerkesztője, főszerkesztő helyettese, a Dental Hírek című újság vezető szerkesztője, 2005-től a Fogorvosi Szemle szerkesztője, 2019-től főszerkesztője, Semmelweis Egyetem Újság Szerkesztő Bizottság tagja, a Stomatology Edu Journal újság társ főszerkesztője.

V. éves hallgatóként Rektori pályamunkával Madzsar József Díjat kapott. Summa cum laude eredménnyel diplomázott és Kiváló fogorvostanhallgató I. fokozat kitüntetésben részesült. Körmöczi díj-at, Varga István pályázaton I. díjat kapott.

Gyakorlatvezetőként részt vesz mind magyar, mind angol nyelvű fogorvostanhallgatók képzésében. Évek óta rendszeresen tart tantermi előadást, szakdolgozatot író hallgatók témavezetője.
Mint klinikai orvos kapcsolódott be a Fogpótlástani Klinika gyógyítási tevékenységébe. A fogpótlástanon belül a gnatológiával, a temporomandibuláris izület megbetegedéseivel foglalkozik behatóbban.

Prof. Dr. Gera István előző elnök

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1972-ben végzett summa cum laude menősítéssel. 1972-től-1997 ig a SOTE Szájsebészeti Klinikájának Parodontológiai Osztályán dolgozott. 1975-ben nyert fogszakorvosi és 2001-ben parodontológus szakképesítést. 1997-ben lett professzor és 1997 – 2014 között a Parodontológiai Klinika igazgatója. 1992-1998 között a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese 2004-2010 között a Kar dékánja volt. 1997-2007 között az MFE főtitkára, 2007-2014 között az MFE elnöke valamint 2001-2010 a Magyar Parodontologiai Társaság elnöke volt.

Fő kutatási és oktatási területe a parodontológia. Eddig több mint 120 tudományos közleménye jelent meg. Ennek közel egyharmada angol nyelven.

Három alkalommal volt hosszabb ideig külföldi tanulmányúton. Az első amerikai tanulmányút  során 1983-85 között az USA-béli University of Connecticut Fogorvosi Fakultásán rezidensként  két évet töltött  el. Itt fogászati és parodontológiai szakképzésben részesült és megszerezte az amerikai általános fogorvosdoktori szakképesítést (certificate). További két alkalommal, mint vendég professzor dolgozott ugyanennek az egyetemnek a kutató laboratóriumaiban. Az itt végzett munkája alapján 1990-ban védte meg kandidátusi disszertációját és  1996-ban  habilitált.

Dr. Borbély Judit pénztáros

2013 óta Egyetemi decens a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, a Fogpótlástani Klinikán. A fogpótlástanon belül a fogszín-meghatározással, fogászati kerámia anyagok felhasználási lehetőségeivel, Cad/Cam technológiával és a digitális lenyomatvétellel foglalkozik.

Központi gyakornokként kapcsolódott be a Fogpótlástani Klinika gyógyítási tevékenységébe. Gyakorlatvezetőként részt vesz mind magyar, mind angol nyelvű fogorvostan-hallgatók képzésében. Magyar és angol nyelven tart tantermi előadást Fogászati anyagtan, Fogpótlástani propedeutika és Fogpótlástan tantárgyakból. Szakdolgozatot író hallgatók témavezetője, TDK-s hallgatók munkáját irányítja, és szakorvosjelöltek felkészítésében vesz részt.
2003-ban tagja volt a SE Fogpótlástani Klinika „Epidemiológiai vizsgálatok a hazai lakosság szájállapotának felmérésére” c. kutatási program országos fogászati szűrővizsgálatot végző munkacsoportjának és részt vett a szűrés eredményeit értékelő több hazai és külföldi lapban megjelent cikk készítésében.

2004-ben nyert felvételt a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájába. A Klinikai Orvostudományi Tudományági Doktori Iskola, Fogorvostudományi Kutatások program hallgatója volt. 2011 áprilisában megvédte Ph.D. téziseit A vizuális és digitális fogszín-meghatározás lehetőségei és befolyásoló tényezői témakörben.
2011óta a Journal of Dentistry folyóiratban és 2014-től a Journal of Esthetic and Restorative Dentistry című folyóiratnál reviewerként működik közre a fogszín-meghatározás kutatásával és a fogszín-meghatározás oktatásával kapcsolatos cikkek elbírálásában.
2009-től aktív tagja a Society for Color and Appearance in Dentistry társaságnak
2010-től az MFE Fogpótlástani Társaság vezetőségi tagja
2011-től tagja a Magyar Esztétikai Fogászati Akadémiának
2017-től az MFE elnökségi tagja
Rendszeresen tart előadást a Fogorvosok Számára Kötelező Szintentartó és Szakma Szerinti Szabadon Választható Folyamatos Továbbképzéseken és a Kari Belső Továbbképzéseken.
A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikát képviselve részt vesz annak a nemzetközi munkacsoportnak (Dental Color Research Team) a munkájában, melynek célja a fogszín meghatározás korszerű oktatásának és az egyetemi képzésbe történő bevezetésének kidolgozása. A Fogpótlástani Klinikán 2007 óta elméleti és gyakorlati/e-learning elemeket tartalmazó oktatási programot vezetek be a fogszín-meghatározás graduális oktatásába.

Részt vett a Fogpótlástani Klinika fotódokumentációs protokolljának felállításában, amelyet a MFE Fogpótlástani Társaság is fotódokumentációs szabályaként fogadott el.
A Fogpótlástani Klinikán a vizuális és digitális fogszín-meghatározás, a Cad/Cam rendszerekkel feldolgozható kerámiák optikai tulajdonságainak és a digitális lenyomatvételi technika vizsgálatát vezeti. A Fogpótlástani Klinikán in vitro és in vivo vizsgálatokkal hasonlítják össze a digitális lenyomatvételi technikát és a hagyományos lenyomatvételi módszert, spektrofotométeres eljárással mérik a Cad/Cam kerámiák optikai tulajdonságait.
A 2015-ben megjelent Fogpótlástani Anyagtan és Odontotechnológia c. tankönyv kerámiákkal és Cad/Cam technológiával foglalkozó fejezeteit írta. 2015-ben készített Digitális fogászat a gyakorlatban c. jegyzet Cad/Cam technológia fogpótlástani alkalmazásával foglalkozó fejezetét írta.

részletes önéletrajzát itt olvashatják:BJ_CV

Prof. Dr. Hegedűs Csaba

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának előző dékánja, habilitált tanszékvezető egyetemi tanár a Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszéken. Fog-és szájbetegségek, valamint Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakvizsgái mellett általános orvosi diplomával és fogtechnikusi végzettséggel rendelkezik. Az MFE Fogpótlástani Társaságának elnöke, számos lap szerkesztőbizottsági tagja (Fogorvosi Szemle, Magyar Fogorvos, Dental Dialógus, The Journal Oral Medicine-Remedy Open Access, The Journal Oral and Maxillofacial Surgery: Clinics in Surgery)
2001 DEOEC Az év legjobb klinikai témájú tudományos közleménye társszerzője
2002 DEOEC Az év legjobb klinikai témájú tudományos közleménye elsőszerzője
2003-2006Széchényi István Ösztöndíj
2004 Rektori elismerő oklevél
2012 Hatvani-díj
2016 IAAM Medal, the International Association of Advanced Materials

részletes önéletrajzát itt olvashatják: HCS_CV

Dr. Kivovics Péter

A Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgatója, a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának egyetemi docense, az orvostudomány kandidátusa. Konzerváló Fogászati és Fogpótlástan és Fog-és Szájbetegségek szakvizsgái mellett oligofrénpedagógia-logopédia szakon főiskolai diplomát szerzett, népköztársasági ösztöndíjat nyert el, szakképzett vizsgaelnök, belső auditor, valamint minőségügyi rendszer-specifikus auditor.

részletes önéletrajzát itt olvashatják: KP_CV

Prof. Dr. Márton Ildikó

Márton professzor asszony a Magyar Fogorvosok Egyesületének vezetésében több, mint 17 éve van jelen. 2001-ben lett az MFE Észak-kelet Magyarországi szakcsoportjának elnöke, melyet 2003-as MFE elnökké való megválasztása követett. Hat év elnöki munka után 2009-ben megmaradt az Egyesület fő döntéshozó szervében, melyet 2017-ben az elnökségi tagsága váltott fel. Döntéshozó szerepét jelenleg is aktívan, az ülések állandó résztvevőjeként, építő és tartalmas hozzájárulásaival gyakorolja.

Általános orvosi diplomájának megszerzése után mind a fog-és szájbetegségek, mind a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgákat is elvégezte. 1990-ben az orvostudomány kandidátusa.

Professzor Asszony tudományos munkája kiemelkedő példaként jár előttünk, hiszen teljesítménye a magyarországi fogászatban  de nemzetközileg is jegyzett. Ez részben kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak és külföldi tanulmányútjainak az eredménye. Ebben kiemelendő az USA-ban Philadenphiában eltöltött évei  1990-ben ”, Temple University, Department of Endodontics, Philadelphia,  majd 1991-1993 között a Wistar Institute of Anatomy and Biology,  folytatott kutató munkát.

1994-ben egyetemi doktor lett, 1999-ben habilitált és 2004 óta az MTA doktora. Több, mint tíz éve a debreceni Konzerváló Fogászati Tanszék vezetője, és ő volt a Debreceni képzőhely karalapító dékánja.

2010 óta a Debreceni Fogorvostudományi Doktori Iskola vezetője. Vezetése alatt hat hallgató szerzett PhD fokozatot, és jelenleg is három tézis irányítója. Számos kutatási projekt és publikáció kötődik a nevéhez.

Több döntéshozó testület tagja illetve elnöke volt. Eseményekben gazdag években töltötte be a Fog-és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának elnöki tisztjét, és a MAB alakulásának éveiben volt a MAB Egészségügyi Bizottságának tagja. MFE elnökeként aktívan képviselte a hazai fogorvostársadalmat az FDI, ERO és CED fórumain.

Jelenleg az Europai Endodonciai Társaságban, a Magyar Rektori Konferenciában és az MTA II. sz. Doktori Bizottságaában is tanácskozási jogú tag.

részletes önéletrajzát itt olvashatják: MI_CV

Dr. Nagy Ákos

Habilitált egyetemi docens, okleveles egészségügyi menedzser.

Fogorvosdoktori diplomáját 1997-ben szerezte a Semmelweis Egyetemen.

1997-2009. között a Semmelweis Egyetem Orálbiológiai Tanszék munkatársa.

2009-től a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika igazgatója.

2012-től a PTE Általános Orvostudományi kar Fogorvos Szak szakvezetője.

A graduális és posztgraduális fogorvos képzés, a Tudományos Diákkör és a doktori képzés elhivatott szervezője és aktív résztvevője, több egyetemi bizottság tagja.

Számos kutatási, illetve a pécsi fogorvosképzés fejlesztésére benyújtott operatív pályázata nyert támogatást.

2012-től tagja a Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségének, illetve a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Szakmai Tanácsának.

A Fogorvosi Szemle szerkesztőbizottsági tagja. Több magyar és angol nyelvű szakmai folyóirat rendszeres bírálója.

Dr. Pinke Ildikó

Fogorvosi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi szakán végezte, ahol 1982-ben diplomázott. Rövid általános fogorvosi praxisban eltöltött idő után,1984 decemberétől főként gyermekek fogászati ellátásával és preventív fogászattal foglalkozott, kezdetben fogszakorvosként, majd ambulanciavezető főorvos beosztásban. Az egészségügyi integrációt követően munkáját az SZTE Fogorvostudományi Karán folytatta. A jogelőd intézménynél főorvosként már részt vállalt a szakorvosképzésben, és a védőnők fogászati oktatásában, majd 2011 óta egyetemi adjunktusként a graduális és posztgraduális fogorvosképzésben magyar és angol nyelven. A Gyermekfogászat, Fogszabályozás, Preventív fogászat és Egészség-gazdaságtan tárgyak graduális oktatása mellett tutorként, valamint grémium tagként is számítanak szakmai tapasztalataira.  Gyermekfogászat és Fogszabályozás szakvizsga bizottság munkájában folyamatos részt vesz, emellett az SZTE Fogorvostudományi Karán 2015. július 1.-ig a Szak – és Továbbképzési Iroda szakmai koordinátorként is tevékenykedett. Az Egyetemen létrehozott Egészségtudományok Platform tagja.

A Fog- és Szájbetegségek vizsga mellett Gyermekfogászat, Konzerváló fogászat és Fogpótlástan, Fogszabályozás szakképesítéssel rendelkezik.

Menedzsment, gazdasági és finanszírozási ismeretei bővítése érdekében Egészségügyi menedzser és Orvos-közgazdász MSc oklevelet szerzett 2005-ben a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán.

2006-2013 Csongrád megyében szakfelügyeleti tevékenységet végzett és az Országos szakfelügyelő főorvos helyettese volt. Az átalakulást követően, 2013 óta állandó minőségügyi szakfőorvos és képviseli Magyarországot a Council of European Chief Dental Officer szervezetben.

Több hazai, valamint nemzetközi szervezet tagja, számos továbbképzés és konferencia résztvevője, előadója.

Az egészségfejlesztés iránti elkötelezettsége okán egy projekt keretében 2015-ben részt vett Szeged járás egészségtervének kidolgozásában, amelynek fő üzenete az egészséges táplálkozás valamint a rendszeres mozgás, a gyaloglás és futás népszerűsítése.

Prof. Dr. Radnai Márta

Dékánhelyettes, egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Fogpótlástani Tanszékén. Fog-és Szájbetegségek, valamint Konzerváló Fogászati és Fogpótlástan szakvizsgáit követően 2006-ban PhD fokozatot szerzett, 2011-ben habilitált. Németországban, Finnországban, Skóciában és az Egyesült Államokban végzett külföldi tanulmányokat, a Magyar Fogpótlástani Társaság vezetőségi tagja. Tudományos kutatási területei:

A terhesség alatti fogágybetegség és koraszülés közötti összefüggés,

Fogágybetegség és meddőség közötti esetleges összefüggés

Fogpótlástan, implantológia,

Fluoridprevenció,

Fogorvostudomány oktatása

Fogászati ellátás finanszírozása.

részletes önéletrajzát itt olvashatják: RM_CV

Dr. Tóth Zsuzsanna (Zsoldos Gézáné)

A Konzerváló Fogászati Klinika igazgatója 2012 óta Budapesten a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 1980-ban lépett a Magyar Fogorvosok Egyesületébe, ahol eleinte az Ifjúsági Bizottság vezetőségi tagjaként dolgozott. 2006 óta tagja az MFE Elnökségének, pénztárosként, később hét éven át főtitkárként is segítette a munkát. Elnökségi tagja az MFE Magyar Endodontiai Társaságának, és a kezdeményezésére 2017-ben megalakult MFE Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságnak. Egyetemi docensként az oktatást, a tehetséggondozást, az oktatói utánpótlás nevelését preferálja. Tudományos munkássága a prevenció, a klinikai és experimentális cariológia, a dentális erózió epidemiológiája, az endodontia és keringés-élettani vizsgálatok területére esik. Ph.D. minősítést „Szisztémásan illetve lokálisan alkalmazott fluorid fogzománcra gyakorolt hatásának vizsgálata in vivo és  in vitro körülmények között” c. dolgozatával  nyert. Magyar, német és angol nyelven oktat és publikál. 1999 óta tagja az European Organization for Caries Research-nek (ORCA), melynek tevékenységét, mint tanácsadó testületi tag, társ-elnök később, mint főtitkár is segítette. Meghívott szakértője a berlini (2010) Cariológiai Curriculum és a londoni European Curriculum for Conservative Dentistry (2018) munkaértekezletnek.  Tevékenységét a SOTE Kiváló Dolgozója címmel, és Batthyány-Strattmann László-díjjal ismerték el. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogorvos aktivistájaként elnyerte a Hargita Megyei Tanács díszoklevelét.