MFE Alapszabály

MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV. törvény

és

a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény

alapján egységes szerkezetbe foglalva

 

2024. április 26.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.  Az Egyesület neve:    Magyar Fogorvosok Egyesülete
     rövidített neve:           MFE 
     angolul:                        Hungarian Dental Association
     németül:                      Ungarische Zahnärzte-Gesellchaft
     franciául:                     Association Dentaire Hongroise

 

2. Az Egyesület székhelye: 6720 Szeged, Vár utca 7. 1. em. 3.
 

3. Az Egyesület pecsétje köriratban: Magyar Fogorvosok Egyesülete 1878
 

4. Az Egyesület a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az Egyesület nem gazdasági tevékenység céljára került megalapításra. Az Egyesület az Egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
 

5. Az Egyesület tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ).
 

6. A Magyar Fogorvosok Egyesületét a Fővárosi Bíróság 1990. február 22-én nyilvántartásba vette. Nyilvántartási száma: 918. A Magyar Fogorvosok Egyesülete az alapított Egyesület jogutódja.
 

7. Az Alapszabályban nem rögzített Elnökségi tagok személyét és adatait, bizottságok tagjaira vonatkozó adatokat az Alapszabály kötelező melléklete tartalmazza  (1. sz. melléklet).

 

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

1. Az Egyesület célja a fogorvostudomány fejlődésének elősegítése, a szaktudomány eredményeinek megismertetése, a magyar fogorvosok tudományos és egyéb szakmai fórumokon való képviselete bel- és külföldön egyaránt, továbbá a szakmai tudományos közélet szervezése, illetve a fogorvos-szakma képviselete felkérésre, az egészségügyi kormányzattal/Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatával történő együttműködésekben.
 

2. Az Egyesület feladata a fogorvosi szakma nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése és a magyar fogorvoslás nemzetközi jó hírének öregbítése, beleértve a tudományos kutatást csakúgy, mint az egyéb szakmai tevékenységet.
 

3. Az Egyesület feladata, hogy aktívan tevékenykedjen az övéhez hasonló céllal működő külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban, a szakma hazai és egyetemes fejlődését előmozdító nemzetközi kapcsolatok feltárásában és az ilyen kapcsolatok megteremtésében.
 

4. Az Egyesület tevékenysége keretében figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási, kutatási, betegellátási kérdéseket és közreműködik azok megoldásában.
 

5. Az Egyesület szakmai kérdésekben – akár saját szándékból eredően, akár felkérés alapján – véleményt nyilvánít.
 

6. Az Egyesület céljainak elérésére és feladatainak megoldására pályázatot hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmet és díjakat adományozhat, tagjai sorában tiszteletbeli tagokat vehet fel. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében szakmai és/vagy pénzügyi támogatást nyújthat hallgatói és egyéb tudományos versenyek (különösen, de nem kizárólag: Országos Tudományos Diákköri Konferencia), valamint tudományos konferenciák és más rendezvények vonatkozásában.
 

7. Az Egyesület Fogorvosi Szemle (Stomatologia Hungarica) névvel szakfolyóiratot jelentethet meg.

 

 

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 

1. A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a tag tagfelvételi kérelmének a benyújtásával és az 5. pontban részletezett kritériumoknak történő megfelelést követően keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 

2.  Az egyesületi tag jogállása

Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. Az Egyesület tagjait a jelen alapszabályban meghatározott és felsorolt jogok és kötelezettségek illetik meg.  A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

3. A tagok kötelezettségei

Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

 

4. A tagsági jogviszony megszűnése

a) a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével.

b) Az Egyesület tagjai sorából való írásban bejelentett kilépéssel, amely bejelentését az Egyesület Elnökéhez kell benyújtani.

c) Kizárással, ha a tag az Egyesület céljainak elérését akadályozó vagy az Egyesület tekintélyét romboló tevékenységet folytat, vagy ilyen kijelentéseket tesz; a kizárásról az Elnökség előterjesztése alapján az Egyesület Közgyűlése határoz.

A tagnak az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely Egyesületi tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az eljárás során biztosítani kell a tisztességes eljárást, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tag a kizárás okait, előzményeit, a kizárásra okot adó körülményt megismerhesse és ezzel szemben írásban, nyilatkozatot, észrevételt tegyen. Az érintett tag által megtett észrevétel/válasz írásbeli benyújtását követően az Elnökség köteles azt megtárgyalni, legkésőbb az Egyesülethez történő beérkezést követő harminc napon belül. Az Elnökség az érintett tagot meghallgathatja, de a tag írásbeli kérésére meghallgatni köteles. Az Elnökség a kizárás tárgyában az előterjesztését indokolással ellátva köteles a soron következő Közgyűlés elé terjeszteni. A Közgyűlésen a kizárást kimondó határozat meghozatala előtt az Elnök az érintett tag nyilatkozatát és az előterjesztéseket ismerteti. A kizárási eljárásban minden szervnek és az érintett tagnak is úgy kell eljárnia, hogy ha a kizárási okok megszüntetésre kerülnek, és ha az egyébként lehetséges, a tag kizárására ne kerüljön sor. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, az érintett tag által tett nyilatkozatban foglaltakra adott választ, és a Közgyűlés ezzel kapcsolatos álláspontját. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozattal szemben fellebbezés nem terjeszthető elő.

 

d) A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával.

Ha jelen okirat a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, vagy a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Elnöksége dönt.

A tagsági jogviszony felmondását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a felmondásról szóló határozatot 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

Az érintett tag a felmondást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

5. Az Egyesület tagjai lehetnek

a) rendes tagok

b) ifjúsági tagok

c) hallgatói tagok

d) tiszteletbeli tagok

e) kiemelt pártoló tagok

f) pártoló tagok

 

a) Rendes tag lehet az Egyesület szakterületének azon művelője, aki felsőfokú diplomával rendelkezik és ezen a tudományterületen dolgozik, aki kötelezi magát az Egyesület Alapszabályának betartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, és akit az Egyesület Elnöksége tagjai sorába felvesz. Az Egyesület rendes tagja köteles rendszeresen fizetni az előírt tagdíjat.

b) Ifjúsági tag lehet diplomája megszerzését követő harmadik év végéig az a fiatal orvos/fogorvos, aki az Egyesület tudományága iránt érdeklődést tanúsít, az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, és akit az Elnökséghez benyújtott kérelme alapján az Egyesület tagjai sorába felvesz. Tagdíj a mindenkori rendes tagdíj 70%-a. Három év után automatikusan teljes tagdíjfizetésre kötelezett rendes taggá válik.

c) Hallgatói tag lehet az az orvosi/fogorvosi szakos egyetemi hallgató, aki az Egyesület tudományága iránt különös érdeklődést tanúsít, az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, és akit az Elnökséghez benyújtott kérelme alapján az Egyesület tagjai sorába felvesz. A hallgatói tag diplomája megszerzéséig tagdíjat nem fizet.

d) Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a fogorvostudomány területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot az Egyesület Elnökségének ajánlására, az Egyesület Közgyűlése választja.

e) Kiemelt pártoló tagok lehetnek természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek az Egyesület céljai elérésének segítése érdekében, csatlakozni kívánva ahhoz, az Egyesület Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elismerik, kiemelkedően magas vagyoni hozzájárulással támogatják az Egyesület működését és akiket, illetve amelyeket az Elnökség kérelmük alapján tagként felvesz.

f) Pártoló tagok olyan természetes és jogi személyek lehetnek, akik, illetve amelyek az Egyesület céljai elérésének segítése érdekében, csatlakozni kívánva ahhoz, az Egyesület Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elismerik, vagyoni hozzájárulással támogatják az Egyesület működését és akiket, illetve amelyeket az Elnökség kérelmük alapján pártoló tagként felvesz.

 

6. A rendes tag jogai és kötelezettségei

a) szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) bármilyen egyesületi tisztségre választható,
c) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármilyen szervéhez,
d) köteles az Egyesület tagsági díját rendszeresen fizetni,
e) köteles az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az Egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységben.

 

7. Az ifjúsági tag jogai és kötelezettségei

a) szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c) köteles az Egyesület tagsági díját rendszeresen fizetni,
d) köteles az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az Egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységben.

8. A hallgatói tag jogai és kötelezettségei

a) meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) javaslatokat tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c) köteles az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően részt venni az Egyesület céljainak elérését szolgáló tevékenységekben.

 

9. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c) köteles szakmai tekintélyével és a rendelkezésre álló eszközökkel segíteni az Egyesület céljainak megvalósítását, különös tekintettel az Egyesület nemzetközi jó hírnevének öregbítésére,
d) szavazati joga nincs és az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe nem választható.
 

10. A kiemelt pártoló tag jogai és kötelezettségei

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c) nevének a Fogorvosi Szemle belső tüköroldalán, a Pártoló Tagok listáján való
szerepeltetése,

d) nevének az Egyesület által rendezett kongresszusok program-kiadványában a Pártoló Tagok listáján való szerepeltetése,
e) kérésére évente egy fél, vagy, az aktuális lapszám telítettségétől függően egész oldalas belső hirdetés térítésmentes megjelentetése a Fogorvosi Szemlében,
f) kedvezmény a kiállítói díjból az Egyesület által rendezett kongresszusokon,
g) kötelezettséget vállalt, kiemelkedően magas vagyoni hozzájárulás megfizetésére,
h) szavazati joga nincs és az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe nem választható.

 

11. A pártoló tag jogai és kötelezettségei

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
b) javaslatokat és előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez,
c) nevének a Fogorvosi Szemle belső tüköroldalán, a Pártoló Tagok listáján való szerepeltetése, évenként megújítandó jelleggel,
d) nevének az Egyesület által rendezett kongresszusok program-kiadványában a Pártoló Tagok listáján való szerepeltetése,
e) kötelezettséget a vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetése,
f) kedvezményt kaphat a kiállítói díjból az Egyesület által rendezett kongresszusokon,
g)szavazati joga nincs és az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe nem választható.

 

Az MFE rendes és ifjúsági tagjai tagsági díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a Közgyűlés határozza meg. A nyugdíjas tagok tagdíj kedvezményben részesülnek, és az egyébként fizetendő tagdíj 50%-át kötelesek megfizetni, a 70. életévüket betöltött tagok mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A tagdíj magában foglalja az MFE hivatalos tudományos lapjának a Fogorvosi Szemle nyomtatott formájának előfizetését is.

 

Folyamatos tagság esetén a tagsági díjat évente egyszer, a tárgyév március 31-ig kell befizetni. Az Egyesület jogosult a tag tagsági jogviszonyát egyoldalú nyilatkozattal a taghoz címzett írásbeli felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani, ha a tagdíj fizetésére köteles tag tagdíjfizetési kötelezettségének egymást követő két évig a második év március 31. napjáig nem tesz eleget. A felmondásról az Egyesület Elnöksége dönt.

 

A tag hivatalos tevékenysége során felmerülő költségeit az Egyesület megtéríti, illetve napidíjat állapíthat meg.

 

 

IV.

AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI

 

1. Az Egyesület vezető szervei

A) Közgyűlés

B) Elnökség

C) Tagtársasági Grémium

 

A) A KÖZGYŰLÉS

 

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

Minden tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát rendes és ifjúsági tagként gyakorolhatja, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet.

A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A Közgyűlés nem nyilvános. Az Elnökség tanácskozási joggal a Közgyűlésre szakértőket hívhat meg.

 

1. A Közgyűlés összehívása

A Közgyűlés ülését az Elnök meghívó küldésével és az Egyesület honlapján történő közzététellel hívja össze, írásban/elektronikus formában, legalább a Közgyűlés időpontját megelőző tizenötödik napon.

A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.

A Közgyűlési meghívóban közölni kell a megismételt Közgyűlés időpontját is, amely az eredeti Közgyűlési időpont napján fél órával későbbi időpontra tűzhető ki legkorábban azzal, hogy a meghívóban utalni kell arra, hogy ha a Közgyűlésen megjelentek létszáma nem éri el a határozatképességhez szükséges alapszabályban rögzített mértéket, az azonos napirenddel ismételten összehívott Közgyűlés a megjelent tagok létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított öt napon belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A Közgyűlés ülésén csak szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a napirenden nem szereplő kérdés felvételét elfogadja.

 

Az ügyvezető szerv köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az Egyesület vagyona az esedékes kötelezettségeket nem fedezi,
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a kötelezettségeket esedékességkor teljesíteni vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került, 
d) az Elnökség létszáma 11 (tizenegy) fő alá csökken.

 

2. Határozatképesség

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a Közgyűlésen megjelentek létszáma nem éri el a határozatképességhez szükséges alapszabályban rögzített mértéket, az azonos napirenddel ismételten összehívott Közgyűlés, a megjelent tagok létszámára való tekintet nélkül határozatképes.

 

3. Határozathozatal

A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításakor figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozzák meg.

Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

4. A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megalkotása, módosítása és elfogadása, székhely kijelölése,
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) a vezető tisztségviselők és az elnökségi póttagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
d) az éves beszámoló elfogadása,
e) az Egyesület éves költségvetésének és költségvetési beszámolójának elfogadása, tagdíjváltozási javaslat estén a tagdíj összegének megállapítása,
f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
j) a végelszámoló kijelölése,
k) a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása,
l) a jelölő bizottság tagjainak megválasztása,
m) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll,
f) az ügyrend elfogadása.

 

A Közgyűlést az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az Elnökség által kijelölt  elnökségi tag.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt a Közgyűlés tagjai közül választja. A Közgyűlésről hangfelvétel készíthető, melyet egy héten belül írásba kell foglalni, ha a Közgyűlésről nem készült a helyszínen írásos jegyzőkönyv.

A Közgyűlés idejére – a jelenlévők közül – a jegyzőkönyv hitelesítésére két tagot kell választani.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető Elnöke, a megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvet vezető írja alá. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a Közgyűlés jelenléti íve.  A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a Közgyűlés megtartásának idejét és helyét, valamint a napirendi pontokat. A Közgyűlésen a napirendi pontok alapján elfogadott határozatokat a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azzal, hogy azok milyen szavazati arányban kerültek elfogadásra illetve elvetésre. A Közgyűlésen elfogadott határozatokat az Elnök hirdeti ki. A Közgyűlés írásba foglalt határozatait is a határozat tár tartalmazza. A határozatokat a határozatok tárában, valamint az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

 

5. Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésre vonatkozó szabályok

A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartásra kerülhet.

Amennyiben a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján megtartandó közgyűlésként kerül összehívásra, a tag a Közgyűlésen tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével gyakorolhatja.

Amennyiben a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján megtartandó közgyűlésként kerül összehívásra, úgy a Közgyűlésen való részvétel során csak az Egyesületnél bevezetett, a tagok által ismert, valamennyi tag számára hozzáférhető és igénybe vehető, a kép- és hangátvitelt egyidejűleg, folyamatosan, megszakítás nélkül biztosító, a tagok közötti párbeszédet, illetve szavazást korlátozás nélkül lehetővé tévő elektronikus hírközlési eszköz  - különösen, de nem kizárólag: Zoom Business/Enterprise - alkalmazható.                             

 Nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, amely nem, vagy csak korlátozottan teszi lehetővé a Közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, a Közgyűlésen elhangzott nyilatkozatok tartalmának és a nyilatkozatot tevőnek az azonosítását, továbbá a többi résztvevő Közgyűlésen elhangzott nyilatkozatának megismerését és megértését.

A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján történő megtartása esetén a meghívóban kell közölni a részvételhez szükséges hozzáférési és azonosító adatokat.

Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

A Közgyűlésről ebben az esetben is utólag írásbeli jegyzőkönyv készül, melyre a közgyűlési jegyzőkönyv felvételének szabályai megfelelően alkalmazandók.

Azokban az ügyekben, amelyekben az alapszabály vagy törvény titkos szavazást ír elő,  a Közgyűlés nem hívható össze elektronikus hírközlő eszköz útján megtartandó közgyűlésként.

 

B) AZ ELNÖKSÉG

 

Az Elnökség az Egyesület 11 (tizenegy) elnökségi tagból álló ügyvezető szerve.                    

Az Elnökség az Elnökből, a Pénztárosból, a Fogorvosi Szemle Főszerkesztőjéből, valamint 8 (nyolc) további elnökségi tagból áll. Az Elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 4 (négy) év határozott időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott személy általi elfogadásával jön létre.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú természetes személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és rendes tagja az Egyesületnek. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit fogorvosi hivatásának gyakorlásától jogerősen eltiltottak.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

 

Az Elnökség tagjai:

  • az Elnök,
  • a Pénztáros,
  • a Fogorvosi Szemle Főszerkesztője,
  • + 8 Elnökségi tag.

 

Az Elnökség póttagjai

Az Elnökség tagjainak megválasztásával egyidejűleg a Közgyűlés 3 (három) póttagot választ arra az esetre, ha bármely elnökségi tag elnökségi tagsága a határozott időtartam előtt megszűnne. A kieső elnökségi tagok helyét betöltő póttagok megbízatásának időtartama megegyezik a kiesett elnökségi tag még hátralévő megbízási idejével. A póttagok a 4 éves ciklus alatt az Elnökségből távozó tag helyett külön közgyűlési határozat nélkül – a megválasztásukkor a Közgyűlés által meghatározott sorrend szerint – rendes elnökségi taggá válnak. A változásról a tagságot legkésőbb a rendes évi Közgyűlésen tájékoztatni kell.

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
f) az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l) a tag felvételéről való döntés,
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja.                        

Az elnökségi ülést az Elnök legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az Elnökség ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció létrehozatala esetén. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha az Elnökség ily módon lebonyolított ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök aláírásával hitelesít.

Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)al a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

 

 

Az Elnök

a) személyében is képviseli az Egyesületet mind hazai mind nemzetközi fórumokon, akadályoztatása esetén az Elnökség tagjai vállalják át ezt a feladatot előzetes egyeztetést követően,
b) vezeti az Elnökség üléseit,
c) önállóan jogosult képviselni az Egyesületet.

 

A Pénztáros

 

a) A Pénztáros gondoskodik a pénztár kezeléséről, az Elnökség pénzügyi határozatainak végrehajtásáról, a bevételek és kiadások teljesítéséről.
b) A Pénztáros munkáját pénzügyi szakember segíti, akit az Egyesület megbízási szerződéssel alkalmaz, és aki az Egyesület éves pénzügyi mérlegét is elkészíti.

 

A Fogorvosi Szemle Főszerkesztője

a)   felelős a Fogorvosi Szemle kiadásáért,
b)   A Főszerkesztőt munkájában a Szerkesztő Bizottság segíti, amelynek tagjaira vonatkozó javaslatát a Főszerkesztő az Elnökség elé terjeszti jóváhagyásra.

 

Az Elnöki, Pénztárosi, illetve a Fogorvosi Szemle Főszerkesztője tisztségről történő lemondás minden esetben az elnökségi tagság megszűnését is eredményezi.

 

C) A TAGTÁRSASÁGI GRÉMIUM

 

A Magyar Fogorvosok Egyesületének (továbbiakban: MFE) tagtársaságainak elnökei által alkotott operatív munkacsoport, mely az MFE-vel közös célokat tűzhet ki, illetve kölcsönösen segítik egymás céljainak megvalósítását (a tagtársaságokat a 2. sz. melléklet tartalmazza).

A Tagtársasági Grémiumot az MFE Elnöke vagy Főtitkára hívja össze az Elnökséggel együtt vagy attól függetlenül.

A Tagtársasági Grémium ülésein a tagtársaság képviselteti magát Elnöki, Elnök-helyettesi, Főtitkári szinten, vagy vezetőségi tagja által.

 

 

V.

AZ EGYESÜLET BIZOTTSÁGAI

 

1. Számvizsgáló Bizottság

a) A Számvizsgáló Bizottság a Közgyűlés által 4 (négy) évre megválasztott Számvizsgáló Bizottság Elnökéből és további 2 tagból áll.
b) A Számvizsgáló Bizottság munkáját a Bizottság Elnöke irányítja.
c) A Számvizsgáló Bizottság saját munkaterve alapján rendszeresen ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, pénz- és vagyonkezelését, melyről jelentést készít a Közgyűlés részére.
d) A Számvizsgáló Bizottság tevékenységének szabályait maga állapítja meg külön szervezeti és működési szabályzatban, határozatait szótöbbséggel hozza.

 

2. Felügyelő Bizottság

a) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
b) A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja meg 4 (négy) évre.
c) A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)).
d) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit valamely foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltottak és az eltiltás hatálya alatt áll. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja továbbá, aki vagy akinek a közvetlen hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
e) A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
f) A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással, elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.
g) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a Ptk. vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Elnökségéhez intézi.
h) A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelő Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
i) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
j) A felügyelő bizottsági tagok neveit, adatait az 3. sz. melléklet tartalmazza.

 

3. Választási Jelölő Bizottság

A Választási Jelölő Bizottság Elnökét és további 4 (négy) tagját a Közgyűlés választja meg tagjai közül 4 (négy) évre. A bizottság összetételére az Elnök tesz javaslatot a Közgyűlésen. A bizottság feladata a tagság véleményének begyűjtését követően a személyi javaslatok megtétele a Közgyűlésen az Elnök személyére és az Elnökség tagjaira vonatkozóan.

 

 

VI.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

 

Az egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 

 

VII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Az Egyesület vagyona

1. Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, a kiemelt pártoló tagok és pártoló tagok vagyoni hozzájárulásaiból, a különböző forrásokból származó támogatásokból, saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből, a Fogorvosi Szemle megjelentetésével kapcsolatos bevételekből és az Egyesület vagyonának hozadékaiból tevődik össze.

2. Az Egyesület kiadásai a működési költségek, a rendezvények költségei, tiszteletdíjak, jutalmak és egyéb kiadások.

3. Az Egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak megfelelően éves pénzügyi terv alapján működik.

4. Az Egyesület éves Pénzügyi Tervét és a Beszámolóját az Elnökség által felkért elnökségi tag készíti el, a Közgyűlés hagyja jóvá, végrehajtásért az Elnökség felelős, melyet a Számvizsgáló Bizottság ellenőriz.

 

Tagdíjak

1. A tagdíj megfizetése alapján az egyesületi tagok jogosultak az Alapszabályban megfogalmazott jogaikkal élni, és élvezni mindazokat az erkölcsi előnyöket, amik egy nemzetközileg elismert orvostudományi szakmai társasághoz tartozás jelenti.

2. A tagdíj megfizetése egyben a Fogorvosi Szemle előfizetési díjának a megfizetését is jelenti, ami alapján az egyesületi tagok folyamatosan megkapják a Fogorvosi Szemle megjelenő számait, vagy azt online elérhetik.

3. Az éves tagdíjról és esetleges változásáról, figyelembe véve az inflációs várakozásokat és a Fogorvosi Szemle várható kiadásait, az Elnökség előterjesztésére a Közgyűlés dönt.

 

Az Egyesület szervezeti egységei

1. Az Egyesületnek különböző szakirányú szervezeti egységei vannak (4. számú melléklet).

2. A különböző – önálló jogi személyiséggel rendelkező egységek (pl. Tagtársaságok) tevékenységüket, gazdálkodásukat saját alapszabályuk szerint folytatják, a hatályos pénzügyi rendelkezéseknek és az egyesülési jogról szóló törvénynek megfelelően.

3. A szakirányú egységek nevükben kifejezésre juttathatják a Magyar Fogorvosok Egyesületéhez való tartozásukat, de saját nevükben az egyesület szót nem használhatják.

 

 

 

VIII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) a tagok kimondják a megszűnését,
b) az arra jogosult szerv megszünteti,
c) a megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett, feltéve, a.)-c.) esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli,
d) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg,
e) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradt vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatban rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

Az Egyesület jogutódlással akként szűnhet meg, hogy az Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

 

 

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló   2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Jelen Alapszabály módosítással nem érintett pontokban az Alapszabály rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

2024. április 26.

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében foglaltak alapján alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére az alapszabály IV.5. pontjának, valamint IX. pont második bekezdésének változása adott okot.

                                                                                                  

 

MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY

1. SZ. MELLÉKLET: AZ ELNÖKSÉG ÉS A BIZOTTSÁGOK TAGJAI

 

Megválasztás időpontja:2024. évi Közgyűlés, 2024. április 26.

Mandátum érvényessége: 4 év, azaz 2028. április 25. napjáig

 

ELNÖK:

DR. NAGY KATALIN

 

A FOGORVOSI SZEMLE FŐSZERKESZTŐJE:

DR. HERMANN PÉTER

 

PÉNZTÁROS

DR. BORBÉLY JUDIT

 

ELNÖKSÉGI TAGOK

DR. BÉRCZY KINGA

DR. FRÁTER MÁRK

DR. HEGEDŰS CSABA

DR. KIVOVICS PÉTER

DR. NAGY ÁKOS KÁROLY

DR. NÉMETH ORSOLYA

DR. PINKE ILDIKÓ

DR. SZALMA JÓZSEF

 

ELNÖKSÉGI PÓTTAGOK

DR. NAGY PÁL GYÖRGY

DR. RÓZSA NOÉMI KATINKA

DR. VÁLYI PÉTER

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK

DR. DOBÓ-NAGY CSABA

DR. HEGEDŰS MARIANNA

DR. JURÁCSIK TÍMEA

 

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK

DR. LÁSZLÓFY CSABA bizottság elnök

DR. PALKOVICS DÁNIEL

DR. RÓTH IVETT

 

VÁLASZTÁSI JELÖLŐ BIZOTTSÁGI TAGOK

DR. JOÓB-FANCSALY ÁRPÁD bizottság elnök

DR. BORBÁTH CSABA

DR. KIVOVICS MÁRTON

DR. LEMPEL EDINA

DR. RIGÓ ORSOLYA

 

Utoljára módosítva: 2024. április 26.

 

 

MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY

2. SZ. MELLÉKLET

TAGTÁRSASÁGOK

 

 

Magyar Endodontiai Társaság

Cím:      1088 Budapest Szentkirályi u. 47.

Elnök:   Dr. Komora Péter
 

 

Magyar Fogorvosok Fogpótlástani Társasága

Cím:      4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

Elnök:   Dr. Hegedűs Csaba

 

Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság

Cím:      1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.

Elnök:   Dr. Lempel Edina

 

Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága

Cím:      1085, Budapest Mária u. 52

Elnök:   Dr. Joób-Fancsaly Árpád

 

Magyar Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság

Cím:      1088 Budapest Szentkirályi u. 47.

Elnök:   Dr. Dobó Nagy Csaba

 

MFE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság

Cím:      1088 Budapest, Szentkirályi u. 47

Elnök:   Dr. Szántó Ildikó
 

 

Magyar Parodontológiai Társaság

Cím:      1088 Budapest Szentkirályi u. 47.

Elnök:   Dr. Windisch Péter
 

 

Magyar Állcsont-Ortopédiai és Fogszabályozási Társaság

Cím:      1015 Budapest, Hattyú utca 16.

Elnök:   Dr. Segatto Emil
 

 

Digitális Fogászati Egyesület

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 6. emelet

Elnök: Dr. Hermann Péter

 

Utoljára módosítva: 2023. május 05.