Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETE

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Az egyes adatkezelések
2.1. A Magyar Fogorvosok Egyesületének tevékenységével és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés várható hatása a tagra (érintettre)
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés jogalapja
Ki férhet hozzá a tag (érintett) személyes adataihoz
Hol tároljuk a tag (érintett) személyes adatait
A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Adatkezelés és tárolás ideje
A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
2.2. A Magyar Fogorvosok Egyesületének konferenciaszervezésével összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés várható hatása a tagokra/meghívottakra (érintettre)
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés jogalapja
Ki férhet hozzá a tag/meghívott (érintett) személyes adataihoz
Hol tároljuk a tag/meghívott (érintett) személyes adatait
A tag/meghívott (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Adatkezelés és tárolás ideje
A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
2.3. A Magyar Fogorvosok Egyesületének publikációkkal összefüggő adatkezelése
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés várható hatása a tagra/előfizetőre (érintettre)
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés jogalapja
Ki férhet hozzá a tag (érintett) személyes adataihoz
Hol tároljuk a tag (érintett) személyes adatait
A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Adatkezelés és tárolás ideje
A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
2.4. A Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjainak és partnereinek számlázási adatainak kezelése
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés várható hatása a tagokra és partnerekre (érintettekre)
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés jogalapja
Ki férhet hozzá a tag és partner (érintett) személyes adataihoz
Hol tároljuk a tag és partner (érintett) személyes adatait
A tag és partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Adatkezelés és tárolás ideje
A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
2.5. A Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjainak adatkezelése szakmai anyagok küldésével összefüggésben
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés várható hatása a feliratkozókra (érintettekre)
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés jogalapja
Ki férhet hozzá a feliratkozó (érintett) személyes adataihoz
Hol tároljuk a feliratkozó (érintett) személyes adatait
A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Adatkezelés és tárolás ideje
A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
2.6. A tagok adatainak kezelése pályázatokkal összefüggésben
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés várható hatása a tagokra (érintettekre)
Az adatkezelő és elérhetőségei
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
A kezelt személyes adatok
Adatkezelés jogalapja
Ki férhet hozzá a tag (érintett) személyes adataihoz
Hol tároljuk a tag (érintett) személyes adatait
A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
Adatkezelés és tárolás ideje
A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett hozzáférési joga
Helyesbítéshez való jog
Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”
Az adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
Hozzájárulás visszavonásához való jog
4. Adatbiztonság
Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága
Az adatvédelmi incidens és annak kezelése
5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat
Panaszjog
Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben
Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Kártérítési felelősség és sérelemdíj
6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája
7. Kapcsolat

1. Bevezetés

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a hazai fogorvostudomány fejlődésének és fejlesztésének elősegítésére létrehozott egyesület (a továbbiakban: „Magyar Fogorvosok Egyesülete” vagy „szolgáltató”).

A Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A Magyar Fogorvosok Egyesülete adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a Magyar Fogorvosok Egyesülete megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti a Magyar Fogorvosok Egyesülete adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy a társaság tagjainak részére magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a Magyar Fogorvosok Egyesülete.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete által megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a társaság tagjai felé elsősorban az adatkezelő Magyar Fogorvosok Egyesülete tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a Magyar Fogorvosok Egyesülete a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

2.1. A Magyar Fogorvosok Egyesületének tevékenységével és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A Magyar Fogorvosok Egyesülete, mint fogorvos szerveződés tagjainak a személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy a tagok az alapszabályban meghatározott jogaikat és kötelezettségeiket az alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolhassák, illetve teljesíthessék. A Magyar Fogorvosok Egyesülete képviseli a fogorvos tagjainak szakmai érdekeit mind bel-, mind külföldön.

Az adatkezelés várható hatása a tagra (érintettre)

A tagok számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az alapszabályban foglaltak teljesüléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Magyar Fogorvosok Egyesülete

székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 

web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök 

e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az adatkezelő a Magyar Fogorvosok Egyesülete, amellyel a tagok tagsági jogviszonyban állnak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az egyesületi tagok.

A kezelt személyes adatok

A tagokról az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete:

Személyazonosító adatok: tag neve, lakcíme, születési ideje
Kapcsolattartási adatok: tag lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
Szakmai adatok: orvosi pecsétszáma, diplomaszerzés éve
Tagsági adatok: befizetett tagdíj összege, tagsági adatok

Adatkezelés jogalapja

A tagok személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy a Magyar Fogorvosok Egyesülete biztosítani tudja tagjainak a tagsági jogviszonyból eredő, alapszabályban meghatározott tagokat megillető jogokat, illetve a társaság tagjai teljesíteni tudják szintén az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiket. Az adatkezelés jogalapja tehát a Magyar Fogorvosok Egyesülete és a tagjai között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Ez a szerződés az Egyesület alapszabálya. A tag a Magyar Fogorvosok Egyesületével szerződéses viszonyba kerül.

Ki férhet hozzá a tag (érintett) személyes adataihoz

A tag fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Magyar Fogorvosok Egyesülete és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Weboldalfejlesztő és karbantartó:

Cégnév: NetScaN Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Bt.

Székhely: 6723 Szeged, Tambura utca 21.

Postai szolgáltató:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Hol tároljuk a tag (érintett) személyes adatait

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok személyes adatait a székhelyén tárolja.

A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Az érintett nem köteles a szükséges személyes adatait a Magyar Fogorvosok Egyesületének megadni. Azonban, amennyiben az érintett nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor az érintett a Magyar Fogorvosok Egyesületével nem fog tudni tagsági jogviszonyt létrehozni és az ebből eredő jogokat nem fogja tudni gyakorolni, illetve az ebből eredő kötelezettségeit sem fogja tudni teljesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tag személyes adatait a tag és Magyar Fogorvosok Egyesülete között fennálló tagsági jogviszony megszűnéséig kezeli.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján a tag személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy a szolgáltató és a tag között fennálló tagsági jogviszonnyal összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeit.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A tag személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Jelen adatkezelés kapcsán sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végzünk.

2.2. A Magyar Fogorvosok Egyesületének konferenciaszervezésével összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjainak, illetve meghívott és külsős személyeknek időszakos jelleggel konferenciát szervez. Az érintettek személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy a tagok, illetve az előadó, résztvevő vagy meghívott személyeknek az adatkezelő évente 4-6 alkalommal e-mail útján tájékoztatást tudjon küldeni a megrendezésre kerülő konferenciáról, és az érdeklődők a konferencián részt tudjanak venni, valamint az előadók az előadásért díjazásban részesülhessenek. A konferenciára regisztráló és előadó személyeknek a konferencia részleteivel kapcsolatban további tájékoztatást küldünk. A konferencián részt vevő személyek adatait a kötelező továbbképzési pontok jóváírása érdekében is kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a tagokra/meghívottakra (érintettre)

A tagok/meghívottak számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a konferencián való részvételhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Magyar Fogorvosok Egyesülete
székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 

web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök 
e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az adatkezelő a Magyar Fogorvosok Egyesülete, amellyel a tagok tagsági, illetve a meghívottak szerződéses jogviszonyban állnak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan az adatkezelő által meghívott, konferencián részt vevő személyek, valamint a konferencián előadó személyek.

A kezelt személyes adatok

A tagokról/meghívottakról az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete:

Személyazonosító adatok: tag/meghívott neve, lakcíme, orvosi pecsétszáma
Kapcsolattartási adatok: tag/meghívott lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai
Étkezési szokásokkal kapcsolatos adatok: ételallergia, ételérzékenység

A konferencián előadókról, akik az előadásukért díjazásban részesülnek, az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete:

Személyazonosító adatok: előadó neve, születési helye, születési ideje, anyja neve
Számlázási adatok: adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, bankszámlaszáma

Adatkezelés jogalapja

Az egyesületi tagok személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy a Magyar Fogorvosok Egyesülete biztosítani tudja tagjai számára a konferenciával kapcsolatos szolgáltatásokat figyelemmel az Egyesület Alapszabályának II./1. pontjában meghatározott célra, amely célként tűzi ki a tudományos élet előmenetelét.. Az adatkezelés jogalapja tehát a Magyar Fogorvosok Egyesülete és a tagjai között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

Másrészt az Egyesülettel tagsági jogviszonyban nem álló meghívottak személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az Egyesület jogos érdeke.

Ki férhet hozzá a tag/meghívott (érintett) személyes adataihoz

A tag/meghívott fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Magyar Fogorvosok Egyesülete és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Konferenciaszervezés:

Cégnév: Asszisztencia Szervező Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 7.

Hol tároljuk a tag/meghívott (érintett) személyes adatait

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok/meghívottak személyes adatait a székhelyén tárolja.

A tag/meghívott (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A tagnem köteles a szükséges személyes adatait a Magyar Fogorvosok Egyesületének megadni. Azonban, amennyiben a tag nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor a Magyar Fogorvosok Egyesületével nem fog tudni szerződési jogviszonyából eredő jogokat gyakorolni, illetve az ebből eredő kötelezettségeit sem fogja tudni teljesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

A tagnak nem minősülő meghívott nem köteles a szükséges személyes adatait az adatkezelőnek megadni. Azonban, amennyiben a meghívott nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor nem fog tudni részt venni a Magyar Fogorvosok Egyesülete által szervezett konferencián. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok személyes adatait a tagok és a Magyar Fogorvosok Egyesülete között fennálló szerződéses jogviszony megszűnéséig kezeli.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a meghívott személyes adatait a jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezelheti tekintettel arra, hogy az Egyesület céljait nemcsak tagjaira, hanem a szakma minden képviselőjére (fogorvosokra) igyekszik kiterjeszteni lévén egy ernyőszervezet. Ennek alapján a meghívott személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy a szolgáltató és a meghívott között fennálló szerződési jogviszonnyal összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeit.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A tag/meghívott személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Jelen adatkezelés kapcsán sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végzünk.

2.3. A Magyar Fogorvosok Egyesületének publikációkkal összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja

A Magyar Fogorvosok Egyesületének tagjai, ill. harmadik személyek által szerzett tudományos írások az Argumentum Könyvkiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft. által szerkesztett Fogorvosi Szemle című lapban, továbbá az EBSCO Information Services Hollandiában bejegyzett társaság tudományos elektronikus adatbázisában jelennek meg időszakos jelleggel. Az érintettek személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy a publikáló tagok írásai megjelenhessenek a Fogorvosi Szemle című lapban.

Az adatkezelés várható hatása a tagra/előfizetőre (érintettre)

A tagok számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a publikáláshoz szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Magyar Fogorvosok Egyesülete

székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 
web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök
e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

Az adatkezelő a Magyar Fogorvosok Egyesülete, amellyel a tagok tagsági, illetve az előfizetők szerződéses jogviszonyban állnak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a publikálni kívánó egyesületi tagok.

A kezelt személyes adatok

A publikálni kívánó tagokról az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete:

Személyazonosító adatok: szerző neve, lakcíme/ postázási címe születési ideje és helye
Kapcsolattartási adatok: szerző lakcíme, e-mail címe, telefonszáma
Szakmai adatok: munkahelye

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a tag (érintett) személyes adataihoz

A tag fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Magyar Fogorvosok Egyesülete és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Fogorvosi Szemle című lap kiadója:

Cégnév: ARGUMENTUM Könyvkiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 46.

EBSCO tudományos adatbázis üzemeltetője:

Cégnév: EBSCO Information Services
Székhely: P.O. Box 204, 1430 AE Aalsmeer, Hollandia

Hol tároljuk a tag (érintett) személyes adatait

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok személyes adatait a székhelyén tárolja.

A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

Az érintett nem köteles a szükséges személyes adatait a Magyar Fogorvosok Egyesületének megadni. Azonban, amennyiben az érintett nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor az érintett nem fogja tudni az által szerzett tudományos anyagot a Fogorvosi Szemle című lapban publikálni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, a Fogorvosi Szemle című lap nem fogja tudni publikálni a tudományos munkáját.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A tag személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Jelen adatkezelés kapcsán sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végzünk.

2.4. A Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjainak és partnereinek számlázási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja

A szolgáltatások ellenértékéről és a tagdíj befizetésről a Magyar Fogorvosok Egyesülete a hatályos jogszabályok értelmében számlát állít ki a tagok, ill. partnerei részére. A számlakiállítással összefüggésben a Magyar Fogorvosok Egyesülete kezeli a tagoknak és partnereinek a számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a Magyar Fogorvosok Egyesülete eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

Az adatkezelés várható hatása a tagokra és partnerekre (érintettekre)

A tagok, ill. partnerek számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a Magyar Fogorvosok Egyesülete alapszabálya szerint a tagok tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek a teljesítéséhez, illetve a partnerekkel kialakított más szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeknek a teljesítéséhez jogszabályi előírás alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Magyar Fogorvosok Egyesülete

székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 
web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök
e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A szolgáltató a Magyar Fogorvosok Egyesülete, amellyel a tagok tagsági jogviszonyban, illetve a partnerek más szerződéses jogviszonyban állnak. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a tagok, illetve partnerek.

A kezelt személyes adatok

A tagok, ill. partnerek alábbi személyes adatait kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete a számlakiállítás érdekében:

Személyazonosító adatok: név/cégnév, postacíme/székhelye, adóazonosító jele/adószáma
Kapcsolattartási adatok: postacím/székhely, telefonszám, e-mail cím

Továbbá azon adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete, amelyek a számlakiállítással összefüggésben szükségesek ahhoz, hogy a Magyar Fogorvosok Egyesülete a számla kiállítása során felmerülő kérdéseket a tagokkal, ill. partnerekkel egyeztetni tudja.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a tag és partner (érintett) személyes adataihoz

A tag, ill. partnerfent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Magyar Fogorvosok Egyesülete és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Könyvelés és bérszámfejtés:

Név: Flexi Finance Kft. 
Székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
Adószám: 28965541-2-41
Telefonszám: +36 1 700 1 700
E-mail cím: iroda@flexi-finance.hu
Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Hol tároljuk a tag és partner (érintett) személyes adatait

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok személyes adatait a székhelyén tárolja.

A tag és partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A tag, ill. partner köteles a Magyar Fogorvosok Egyesülete részére számlakiállításhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) – (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A tagok, ill. partnerek adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Jelen adatkezelés kapcsán sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végzünk.

2.5. A Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjainak adatkezelése szakmai anyagok küldésével összefüggésben

http://mfe-hda.hu/ a társaság célkitűzésiről, társasággal kapcsolatos tudnivalókról, szervezeti felépítéséről, pályázatairól, valamint a már megrendezésre került és a jövőben megrendezésre kerülő rendezvényeiről tájékoztatja a feliratkozó tagjait.

Az adatkezelés célja

A társaság működésével kapcsolatos üzeneteket és reklámokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön a Magyar Fogorvosok Egyesületének célkitűzéseiről, különböző rendezvényeiről és ennek megfelelően az Ön számára fontos információkat eljuttassuk az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően szakmai anyagokat küldeni.

A szakmai anyagok küldésével összefüggésben a Magyar Fogorvosok Egyesülete kezeli a http://mfe-hda.hu/ weboldalt használó feliratkozók elektronikus elérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a feliratkozókra (érintettekre)

A feliratkozók számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a feliratkozók kb. évi 1-2 alkalommal értesülnek a Magyar Fogorvosok Egyesületének újdonságairól, híreiről, rendezvényeiről.

A szakmai anyagok gyakorisága: Szakmai anyagainkat évi 1-2 alkalommal küldjük meg Önnek. A szakmai anyagainkat e-mail címére küldjük elektronikus formában, vagy levelezési címére küldjük postai úton. Szakmai anyagaink elsősorban szakmai újdonságokat mutatnak be. Szakmai anyagaink tartalmazhatnak más cégekre irányuló reklámot.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Magyar Fogorvosok Egyesülete

székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 
web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök
e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

http://mfe-hda.hu/ weboldal felhasználói, akik a szakmai anyagok küldésére feliratkoznak. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a feliratkozó tagok.

A kezelt személyes adatok

A tagokról az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete: kapcsolattartási adatai közül feliratkozó neve, e-mail címe, postacíme annak érdekében, hogy a a szakmai anyagok küldése során a feliratkozót elektronikus levélben vagy postai úton el tudja érni a Magyar Fogorvosok Egyesülete.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában, ill. papír alapon történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a feliratkozó (érintett) személyes adataihoz

A feliratkozó fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Magyar Fogorvosok Egyesülete és munkatársai férhetnek hozzá.

Hol tároljuk a feliratkozó (érintett) személyes adatait

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok személyes adatait a székhelyén tárolja.

A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A tag nem köteles a http://mfe-hda.hu/ weboldal igénybevétele kapcsán szakmai anyagok küldéséhez szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a Magyar Fogorvosok Egyesülete a tag részére szakmai anyagot nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően szakmai anyagokat küldeni.

Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A tagok adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Jelen adatkezelés kapcsán sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végzünk.

2.6. A tagok adatainak kezelése pályázatokkal összefüggésben

Az adatkezelés célja

A Magyar Fogorvosok Egyesülete időszakosan pályázatokat hirdet a tagjai részére. A pályázatok kapcsán pályázati felhívásokat juttatunk el Önhöz, hogy értesüljön különböző tudományos és egyéb pályázati lehetőségekről.

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt követően pályázati felhívásokat küldeni.

A pályázatokra vonatkozó levélküldéssel összefüggésben a Magyar Fogorvosok Egyesülete kezeli a pályázni kívánó tagok elektronikuselérhetőségének adatait.

Az adatkezelés várható hatása a tagokra (érintettekre)

A tagok számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a tagok évi 1-2 alkalommal értesülnek a Magyar Fogorvosok Egyesülete által meghirdetett tudományos pályázatokról.

A pályázatokkal összefüggő hírlevelek és felhívások gyakorisága: hírleveleinket és felhívásainkat évi 1-2 alkalommal küldjük meg Önnek.
A hírleveleinket és felhívásainkat e-mail címére elektronikus formában küldjük meg.
A hírleveleket és felhívásokat kizárólag a Magyar Fogorvosok Egyesülete tudományos pályázati lehetőségeiről küldünk.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Magyar Fogorvosok Egyesülete

székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 
web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök
e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A Magyar Fogorvosi Egyesületének tagjai, akik a tudományos pályázatokban részt kívánnak venni, vagy az adatkezelő megkeresi őket a tudományos pályázatban való részvétel kapcsán. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a pályázni kívánó tagok.

A kezelt személyes adatok

Az érintettekről az alábbi személyes adatokat kezeli a Magyar Fogorvosok Egyesülete:

Személyazonosító adatok: neve, lakcíme
Kapcsolattartási adatok: e-mail címe

Továbbá az adatkezelő azon adatokat kezeli, amelyek annak érdekében szükségesek, hogy a pályázatok során a tagot elektronikus levélben el tudja érni a Magyar Fogorvosok Egyesülete.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása elektronikus formában történik.

A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

Ki férhet hozzá a tag (érintett) személyes adataihoz

A pályázó fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Magyar Fogorvosok Egyesülete és munkatársai férhetnek hozzá.

Hol tároljuk a tag (érintett) személyes adatait

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagok személyes adatait a székhelyén tárolja.

A tag (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A tag nem köteles a Magyar Fogorvosok Egyesülete által meghirdetett pályázathoz szükséges adatait megadni, de az adatok hozzájáruláson alapuló megadása nélkül a Magyar Fogorvosok Egyesülete a tagrészére pályázati felhívást és hírlevet nem fog tudni küldeni.

Adatkezelés és tárolás ideje

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ez az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, alapul és a hozzájárulását bármikor az ügyfélszolgálatunkhoz intézett kéréssel visszavonhatja. Amennyiben a hozzájárulását visszavonta, nem fogunk Önnek azt kötően marketing célú hírleveleket küldeni. Erre tekintettel az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A feliratkozó személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

Jelen adatkezelés kapcsán sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végzünk.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Ebben az adatkezelésben a Magyar Fogorvosok Egyesülete adatkezelő.

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

– tájékoztatáshoz való jog,
– hozzáféréshez való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
– korlátozáshoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog,
– adathordozhatósághoz való joga,
– hozzájárulás visszavonásához való jog,
– panaszjog,
– bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen ésszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A Magyar Fogorvosok Egyesülete informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A Magyar Fogorvosok Egyesülete adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

A Magyar Fogorvosok Egyesülete az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a Magyar Fogorvosok Egyesületéhez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a Magyar Fogorvosok Egyesülete megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A Magyar Fogorvosok Egyesülete esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg a Magyar Fogorvosok Egyesületének székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán kérdései merülnek fel vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis a Magyar Fogorvosok Egyesületéhez.

Egyesület neve: Magyar Fogorvosok Egyesülete

székhely: 6721 Szeged, Vár utca 7. 1/3. 

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 841.

e-mail: info@mfe-hda.hu

telefonszáma: +36 30 486 8467 
web: http://mfe-hda.hu/

A Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselője Prof. Dr. Nagy Katalin Ágnes elnök
e-mail címe: katalin.nagy@universityszeged.com